Ohodnoťte nás na ExoGames na Firmy.cz

Obchodní podmínky

                                        
                                      Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.5.2018   
 

1. Úvodní ustanovení   

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") firmy: UNIEXCOM- Investment Group Czech Republik s.r.o. se sídlem ul. Zadní 114, Holohlavy, 503 03, IČ: 288 12 751, (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění obchodně - závazkových vztahů při dodávkách zboží prodávajícím kupujícímu. Případné odchylky od těchto VOP mohou být sjednány mezi prodávajícím a kupujícím individuálně v rámci zvláštní smlouvy a to vždy v písemné formě. 

b) Uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím nebo doručením objednávky kupujícím prodávajícímu na dodávku zboží (včetně objednávky z internetového obchodu prodávajícího), projevuje kupující souhlas s těmito VOP, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy (objednávky). VOP jsou v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. V případě, že některé otázky nejsou řešeny těmito VOP, řídí se vztahy smluvních stran právními předpisy České republiky. 

c) VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a v každém jeho prodejním či skladovém místě. Za souhlas VOP je považována také registrace zákazníka v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně VOP měnit nebo doplňovat s tím, že o takových změnách nebo doplněních informuje kupujícího. Změny nebo doplnění VOP jsou závazné pro kupujícího ke dni, kdy byl kupující o změnách informován, pokud není v změnách stanoveno datum pozdější. 


2. Objednávky   

a) Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti realizuje maloobchodní prodej zboží spotřebitelům. Maloobchodní prodej je uskutečňován výhradně na základě objednávky, zaslané kupujícím prodávajícímu. 

b) Prodej je uskutečňován na základě jednotlivých objednávek kupujícího. Objednávky budou realizovány na základě závazného výběru zboží v internetovém katalogu www.nakupujizde.cz kupujícím a po registraci objednávky následným potvrzením objednávky e-mailem ze strany prodávajícího. 

c) Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího. Objednávka musí obsahovat zejména údaje pro identifikaci kupujícího, údaje pro vystavení účetních dokladů, druh a požadované množství zboží, závazné určení ceny zboží a další údaje nutné pro odběr, případně doručení zboží např. způsob dopravy apod., a také e-mail adresu pro potvrzení objednávky. Za objednávku uskutečněnou kupujícím v internetovém obchodě se vždy považuje objednávka uskutečněná prostřednictvím jednorázového přihlášení bez registrace nebo za použitím uživatelského jména a hesla kupujícího v přihlašovacím formuláři. Kupující je povinen udržovat své uživatelské jméno a heslo kupujícího v tajnosti a nevyzrazovat je třetím osobám. V případě porušení povinnosti dle ustanovení předchozí věty kupující nese odpovědnost za škody vzniklé zneužitím uživatelského jména a hesla kupujícího při objednávkách učiněných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, zejména tedy je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží a veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu i při neoprávněné objednávce ze strany třetí osoby. 

d) Prodávající nejprve zaregistruje objednávku a následně potvrdí registraci objednávky e-mailem. Po registraci prodávající v nejbližším možném termínu (po ověření, že je zboží skladem nebo u dodavatele) potvrdí kupujícímu objednávku prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky kupujícímu, kde bude také uvedena závazná cena zboží a dopravy. Pokud není v objednávce uveden termín dodávky, předpokládá se obvyklá dodací lhůta u zboží skladem v eshopu (dobírka: min. 2-4 pracovní dny od potvrzení objednávky/ platba převodem na účet: min. 2-4 pracovní dny od uhrazení částky na účet prodávajícího). U zboží které není skladem v eshopu, se doba dodání určuje individuálně, dle momentální situace u dodavatelů. O termínu dodání zboží, je vždy zákazník informován v potvrzovacím emailu objednávky. 

e) Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu na cenu zboží ve výši stanovené prodávajícím. Prodávající zahájí zpracování objednávky, až po úhradě zálohy kupujícím. Není-li záloha uhrazena ve sjednaném, zpravidla třídenním termínu splatnosti, má se za to, že prodávající objednávku neakceptoval a o této skutečnosti informuje kupujícího. Pokud zájem kupujícího i nadále trvá, je kupující povinen vystavit novou objednávku a neprodleně uhradit požadovanou zálohu. 

f) V případě, že prodávající nemůže zajistit splnění objednávky ve smyslu jejího znění, avšak je možné ji splnit jiným odpovídajícím či přiměřeným způsobem, potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky s výhradou, přičemž sdělí kupujícímu rozsah a důvod nemožnosti plnění a návrh řešení. Jestliže kupující nevyjádří souhlas s navrženým řešením nejpozději následující pracovní den, bude objednávka zrušena jako neakceptovatelná a závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevznikne. 

g) Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku, zejména pokud je její splnění za podmínek stanovených kupujícím nemožné nebo je-li vystavena kupujícím, za kterým prodávající eviduje pohledávku po splatnosti nebo který z jiných důvodů nepožívá dostatečné důvěry u prodávajícího. 


3. Realizace a storno objednávky   

a) Realizací objednávky se rozumí expedice zboží ze skladu prodávajícího, případně dodání zboží v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v objednávce nebo zahájení přepravy zboží kupujícímu. 

b) Kupující může bez dalšího zrušit jednostranným úkonem svou objednávku učiněnou v písemné formě do momentu jejího potvrzení (akceptace) prodávajícím, a to výhradně písemně nebo osobně na provozovně prodávajícího do 1hod. od učinění objednávky. Po uplynutí této lhůty není kupující oprávněn učiněnou objednávku jednostranným úkonem zrušit a je povinen objednané zboží převzít, uhradit kupní cenu a náklady na dodání zboží. Do odeslání zásilky kupujícímu, je ještě možno po vzájemné oboustranné písemné dohodě tuto objednávku stornovat bez náhrad. 

c) Potvrzená objednávka (smlouva) může být rovněž zrušena po vzájemné dohodě smluvních stran. Prodávající má v tomto případě právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřizováním objednávky. 

d) Nebyla-li objednávka realizována ve sjednaném termínu nezávisle na vůli smluvních stran, sjednají strany náhradní termín realizace, přičemž tento termín by měl být stanoven v souladu s objektivními možnostmi pro splnění závazku. 

e) Má-li být zboží dle objednávky odebráno kupujícím nebo jeho zmocněncem na výdejním místě prodávajícího a toto nebylo ve sjednaném termínu odebráno, je takový případ považován za podstatné porušení smlouvy na straně kupujícího. V takovém případě se smlouva od samého počátku ruší a prodávající je oprávněn prodat zboží třetí osobě, případně použít k jinému účelu, přičemž kupujícímu zanikají všechna práva z této smlouvy (objednávky). 
f) V případě nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to až do výše 280,-Kč,- Kč za náklady vynaložené na zpracování a odeslání zásilky ( tj. poštovné, balné, telef. hovory a podobně). Při neuhrazení smluvní pokuty, bude tato záležitost, postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.
 Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání nepřevzaté zásilky do 7 dnů od zpětného zaslání zásilky a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.
Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která vždy zahrnuje minimálně rozdíl mezi cenou stanovenou ve smlouvě s kupujícím a cenou, za kterou prodávající realizoval náhradní prodej.
 


4. Cena zboží, platba za zboží   

a) Cena se sjednává jako smluvní na základě návrhu prodávajícího a odsouhlasení kupujícím v objednávce. Jako návrh cen zveřejňuje prodávající ceníky. Ceníky jsou zveřejňovány na stránkách internetového obchodu prodávajícího, na adrese www.nakupujizde.cz a ceny zde uvedené jsou konečné tj. včetně DPH a případných dalších zákonných poplatků. Kupující je povinen se s aktuálním ceníkem seznámit. Platná je vždy cena uvedená v ceníku ve chvíli odeslání (potvrzení) objednávky. 

b) Prodávající i kupující jsou vázáni cenou platnou v den potvrzení objednávky prodávajícím, uvedenou v příslušném ceníku. Prodávající může provést korekci ceny, která byla v důsledku selhání techniky či lidského faktoru chybně uvedena v informačních a propagačních materiálech prodávajícího, o tomto neprodleně po zjištění vyrozumí kupujícího. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé při přepisu a grafickém zpracování obchodních a technických materiálů. Pokud kupující změnu ceny z uvedených důvodů neakceptuje, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. 

c) Platbu za zboží je v rámci maloobchodního prodeje možné uskutečnit některým z následujících způsobů: 

- v hotovosti při osobním odběru zboží kupujícím v kamenné prodejně.
- dobírkou (při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím spediční firmy na dobírku),
- převodem nebo v hotovosti ve prospěch bankovního účtu před odběrem zboží na základě údajů z faktury (zboží je poté expedováno až po připsání příslušné úhrady na účet prodávajícího).
- platební kartou přes platební bránu GoPay.
Platební forma je potvrzena prodávajícím v potvrzení objednávky. Pokud kupující požaduje jinou formu úhrady než prodávající, kupujícímu musí být forma úhrady odsouhlasena. Pokud nebude kupujícím požadovaná forma úhrady akceptována, prodávající je oprávněn objednávku neakceptovat.
 


5. Dodávka zboží   

a) Zboží je možné dodat přímo kupujícímu na adresu nebo lze ho po předchozí dohodě odebrat osobně ve výdejním místě prodávajícího. Prodávající odsouhlasí způsob dodání zboží v potvrzení objednávky e-mailem. 

b) V případě, že je zboží dodáváno (zasíláno) prostřednictvím třetí osoby budou kupujícímu účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle příslušných položek ceníku prodávajícího. 

c) Prodávající vyúčtuje kupujícímu případné náklady spojené s opakovaným doručením zboží, pokud toto nebylo při prvním pokusu o doručení možné doručit. 

d) Zároveň s expedicí zboží jsou vystaveny průvodní doklady ke zboží, tj. Faktura, popř. Záruční list / Dodací list.  

e) Nebezpečí vzniku škody na dodávaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím. Pokud je zboží přepravováno podle přepravních pokynů kupujícího, přechází na kupujícího riziko zničení, poškození či ztráty okamžikem předání zboží k přepravě. 

f) Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty nebo je možno kupujícímu zaslat zboží přepravní službou PPL (zde je datum a čas doručení kupujícímu oznámen pomocí e-mailu, popř. přes SMS) nebo prostřednictvím výdejních míst Uloženky. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. 

g) Kupující je povinen bezprostředně při dodání, zásilku překontrolovat spolu s dopravcem (tj. počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu nebo faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. V opačném případě ztrácí kupující nárok na reklamaci. Při zjištění stavu neúplné nebo poškozené zásilky je nutno neprodleně, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. 

h) V případě, že dodané zboží nesouhlasí s fakturou, musí zákazník o dané skutečnosti neprodleně nebo nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží informovat naši firmu: UNIEXCOM- Investment Group Czech Republik s.r.o.. K reklamaci musí být přiložen jeden exemplář faktury a každá reklamace týkající se kvality či neúplnosti dodaného zboží musí být doplněna o nespochybnitelný důkaz chybějícího zboží, v případě jiného (vadného) výrobku o ukázkový exemplář vadného výrobku a bude-li to nutné, jako důkaz přiložit vzorek stejného výrobku v originálním obalu s referenčními čísly potřebnými ke správné identifikaci.
Žádná reklamace nebude přijata, nebudou-li respektovány výše uvedené podmínky.

ch) Osobním odběrem kupujícího ve výdejním místě na adrese: ExoGames, Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí. 
 


6. Přechod vlastnického práva ke zboží, ostatní ustanovení    

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně souvisejících plateb a smluvních pokut mezi stranami sjednaných nebo vyplývajících z právních předpisů, ledaže smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím stanoví jinak. 


7. Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě   

Pokud kupující vystupuje jako nepodnikatel, má kupující právo v   souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)  , odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. 
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit veškeré níže uvedené podmínky:
a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem o odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo případně s uvedením jiného způsobu požadované náhrady.
b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být nepoškozené, nepoužívané, kompletní, včetně příslušenství, všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem, v nepoškozeném originálním balení. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět o náklady, které bude nutné vynaložit k uvedení zboží do jeho původního stavu.  U výrobků které jsou opatřeny pečetí (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refill kity apod.), tak nesmí být porušeny tyto pečetě. Odstoupit od smlouvy dle výše uvedeného nelze také v případě použitého (preowned) zboží, byla-li porušena pečetní samolepka na krabičce zboží.  
Kdy nelze od smlovy odstoupit ve 14 denní lhůtě dle § 1837 občanského zákoníku: 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, 
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- činnosti spočívajících ve hře nebo loterii.
Pokud bude zboží zasláno zpět kupujícímu z důvodu, že nebyly splněny všechny výše uvedené náležitosti pro vrácení zboží, bude vzniklé náklady se zasláním hradit kupující!!!  
c) Odstoupení od smlouvy u zboží Digitální distribuce. 
Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení na zákazníkem uvedený email. Dodání emailem výše uvedeného plnění je srovnatelné, jako porušení pečeti (rozbalení) originálního obalu audio, video nahrávek, her nebo počítačových programů. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti aktivačního klíče nebo zaslaného odkazu. Při reklamaci se postupuje stejně jako u reklamace fyzického zboží.
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit (tj. částka uhrazená za zboží včetně poštovného), který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet či adresu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží od kupujícího. Při neuvedení čísla účtu nebo adresy pro zaslání peněz, je částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti v sídle firmy na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.


8. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů
Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti UNIEXCOM- Investment Group Czech Republik s.r.o., se sídlem v Zadní 114, 503 03 Holohlavy, IČO: 288 12 751, zápis v OR, sp.zn.: C 28707 vedená u Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, adresa, tel., email.
Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.
Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba.
Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let.
Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: info.uniexcom@email.cz, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: UNIEXCOM Investment Group Czech Republik s.r.o., Zadní 114, 503 03 Holohlavy. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.   

Beru na vědomí, že mám právo:
 
požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;
na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
-
žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.  

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat: 
na adrese: Zadní 114, 503 03 Holohlavy,
e-mail: info.uniexcom@email.cz
telefon: +420 608 942 360

9. Závěrečná ustanovení
a) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. V případě, že vzniknou náklady kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na inter. připojení, telefonní hovory apod.), si tyto náklady hradí kupující sám.
b) Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info.uniexcom@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že nedojde k vyřešení sporu vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména Česká obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2).
c) Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení archivována za účelem jejího splnění a další evidence, kdy po celou tuto dobu je její stav přístupný kupujícímu a není přístupná třetím nezúčastněnným stranám. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání zboží, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb nebo poskytovatelům poštovních služeb pro potřebu doručení zásilek.
d) V případě, že se kupující zaregistroval "jako registrovaný zákazník" na stránkách prodávajícího a nepřeje si být z různého důvodu, nadále registrován v databázi prodávajícího, může o vymazání z databáze, zažádat elektronicky na emailu: info.uniexcom@email.cz, kde musí uvést plné znění registrace (včetně přístupového jména a hesla), kterou chce zrušit. Pro případné další objednávky bude nutné, znovu provést registraci jako nový kupující.
f) Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nakupujizde.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícímu pro účely pozdější potřeby. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi předem seznámit. Při odeslání elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 


 

 

ZAKOUPENÉ PRODUKTY Z ESHOPU SI MŮŽETE ZDARMA VYZVEDNOUT V NAŠÍ KAMENNÉ PRODEJNĚ:
EXOGAMES, NERUDOVA 206/44, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ.
 
 
 

                                                                                                          

Ceny v e-shopu se v mnoha případech mohou lišit proti koncovým cenám na naší prodejně. V případě zájmu o osobní odběr zboží na pobočkách za cenu uvednou v e-shopu je BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ provést objednávku přes tento e-shop a vyčkat potvrzení o vyřízení objednávky. 
 

© nakupujizde